راهنمای نویسندگان

به منظور حفظ اعتبار علمی و تخصصی مقالات، توجه به نکات زیر ضروری است:

مقالات با محورها یا موضوعات مجله تناسب کامل داشته باشد.

مقاله می‌تواند به زبان فارسی یا عربی باشد.

مقالات ارسالی نباید قبلا در مجله دیگری چاپ یا در همایشی ارایه شده باشد و نیز به‌صورت هم زمان برای سایر مجلات یا همایش­ها ارسال نشده باشد.

حق رد یا قبول و نیز ویرایش مقالات برای مجله محفوظ است.

ساختار مقاله

مقاله باید مشتمل بر چکیده فارسی و انگلیسی، واژه‌های کلیدی، مقدمه، بدنه اصلی (مباحث نظری، داده و روش تحقیق، یافته‌های تحقیق، تجزیه و تحلیل و نتیجه‏گیری) و فهرست منابع باشد.

حجم مقاله، شامل متن، چکیده فارسی، چکیده لاتین، منابع و شکل‌ها، جدول‌ها، با رعایت استانداردهای حروف‌چینی مجله، باید بین 20 تا 25 صفحه (300 کلمه ای) باشد. 

چکیدة فارسی و انگلیسی (حداقل 200 کلمه و حداکثر 250 کلمه)؛ ‌واژه‌های کلیدی فارسی و انگلیسی(حداکثر 7 واژه)؛

تبصره: اگر صاحب اثر شخصیت حقوقی (سازمان، نهاد و...) باشد، به‌جای نام خانوادگی و نام­ نویسنده، عنوان شخصیت حقوقی ذکر شود.

صفحه اول مقاله باید شامل نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان مقاله؛ نام سازمان مربوطه، مرتبه علمی نویسنده/ نویسندگان، آدرس، شماره تماس ثابت و همراه و پست الکترونیکی(ایمیل) باشد.

صفحه دوم باید بدون نام و مشخصات نویسنده یا نویسندگان و فقط شامل عنوان مقاله، چکیده فارسی و واژه­های اصلی باشد

درتایپ مقالات، رعایت نیم‌فاصله ضروری است. لازم است در نگارش مقاله از قلم‌های ذیل استفاده شود:

عنوان مقاله: 13 بی تیتر بولد/ اسامی نویسندگان: 13 بی لوتوس بولد/ مرتبه علمی نویسندگان: 11 بی لوتوس (در پاورقی به همراه ایمیل)/ کلمه چکیده: 14 ترافیک  بولد/ متن چکیده: 13 بی لوتوس/ متن مقاله: 13 بی لوتوس/ متن عربی مقاله: 12 بی بدر/ پاورقی: 11 بی لوتوس/ تیتر اول: 14  ترافیک  بولد/ تیتر دو: 12 ترافیک بولد/ تیتر سوم: 10 ترافیک بولد

بین علائم نگارشی و کلمه قبل فاصله‌ای نباشد.

نقل قول‌های مستقیم باید داخل گیومه قرار گیرد.

ارجاعات: کلیه ارجاعات داخل متن ذکر شود و نحوه ارجاع به‌صورت ذیل باشد:

کتاب: نام خانوادگی نویسنده، سال چاپ، نام مترجم، شماره جلد، شماره صفحه یا صفحات.

مقاله: نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، عنوان مقاله، نام مترجم، سال و شماره مجله، شماره صفحه یا صفحات.

نشانی آیات: نشانی آیات قرآن پس از ذکر آیه در داخل متن به‌صورت نام سوره و شماره آیه ذکر شود.

فهرست منابع: شیوة نگارش مشخصات منابع در انتهای مقاله بر اساس حروف الفبا باید به‌صورت نمونه‌های زیر باشد: 

کتاب: نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، نام نویسنده یا نویسندگان، عنوان کتاب، مترجم، محل انتشار، ناشر، سال انتشار،

مجله: نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، نام نویسنده یا نویسندگان، عنوان مقاله، نام مجله، شماره مجله، شماره صفحات ابتدا و انتهای مقاله، سال انتشار،

پس از سال شمسی حرف "ش" بدون فاصله با سال و پس از قمری "ق" چسبیده به سال و پس از میلادی "م" بدون فاصله با سال، تایپ شود.

منابع و مصادر، بعد از قرآن کریم، با شماره‌گذاری باشد و عنوان کتاب یا مجله بولد شود

علائم اختصاری:

اگر منبع فاقد تاریخ باشد: (بی‌تا)، اگر منبع فاقد محل نشر باشد: (بی مک)

به لحاظ حقوقی، مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله بر عهده نویسنده/ نویسندگان است.