اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسین علوی مهر

قرآن و تفسیر جامعه المصطفی العالمیه

halavimehryahoo.com

سردبیر

عامل حسن مظاهری

قرآن و علوم گرایش علوم تربیتی جامعه المصطفی العالمیه

muzaheri2007yhoo.com

دبیر اجرایی

علی آقا صفری

قرآن و علوم گرایش مدیریت جامعه المصطفی العالمیه

a.a.safari1364gmail.com

اعضای هیات تحریریه

محمد نظیر عرفانی

قرآن و علوم گرایش علوم اجتماعی گروه علوم طبیعی، مدرسه قرآن و علوم، مجتمع قرآن و حدیث، جامعة المصطفی العالمیة

mna8181yahoo.com

سید مجتبی رضوی

دکتری تفسیر تطبیقی جامعة المصطفی العالمیة مدرسه عالی تفسیر، مجتمع قرآن و حدیث، جامعة المصطفی العالمة

smujtabarizviyahoo.com

عامل حسن مظاهری

قرآن و علوم گرایش علوم تربیتی قرآن و علوم، مجتمع قرآن و حدیث، جامعة المصطفی العالمیة، قم

muzaheri2007gmail.com

علی آقا صفری

قرآن و علوم گرایش مدیریت قرآن و علوم، مجتمع قرآن و حدیث، جامعة المصطفی العالمیة، قم

a.a.safari1364gmail.com