داوران

نام و نام خانوادگی سمت / سازمان
حسین علوی مهر دانشیار و عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه
حسن‌رضا رضایی استادیار جامعه المصطفی العالمیه
محمد عیسی مسترحمی استادیار و عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه
علی آقا صفری استادیار جامعه المصطفی العالمیه
عامل حسن مظاهری دانش آموخته دکتری قران و علوم جامعه المصطفی
محمد نظیر عرفانی استادیار جامعه المصطفی العالمیه
سید مجتبی رضوی استادیار جامعه المصطفی العالمیه
عباس خان فاضل اف دانش آموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
محمد زاده امیری دانش آموخته دکتری قران و علوم جامعه المصطفی
سید محمد علی موسوی کهنمویی دانش‌آموخته دکتری قرآن و علوم جامعه المصطفی العالمیة
محمد حسین صاعد رازی استادیار جامعه المصطفی العالمیه
عباس الهی عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه
عبدالمومن حکیمی استادیار جامعه المصطفی العالمیه
میثم ناظمی دانش‌آموخته دکتری قرآن و علوم جامعه المصطفی العالمیة
محمد هاشم شایان استادیار جامعة المصطفی العالمیة