راهکارهای قرآنی رشد اقتصادی و آسیب‌های آن با تأکید بر بیانیه گام دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

جامعة المصطفی العالمیة

چکیده

اقتصاد جزو جدانشدنی از جامعه انسانی و تأثیرگذار بر سایر مناسبات اجتماعی همچون فرهنگ و سیاست می‌باشد، جامعه یا گروهی که اقتصاد ضعیفی دارد ناچار زیر بار تهاجم فرهنگ سیاسی گروه‌هایی با اقتصاد قوی است به همین جهت مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم ضمن روشنگری دستاوردهای انقلاب اسلامی، در سرفصل‌ها و توصیه‌هایی اساسی با اشاره به‌کلیدی بودن بحث اقتصاد بر تقویت اقتصاد مستقل و مبتنی‌ بر تولید انبوه، باکیفیت، توزیع عدالت محور، مصرف به‌اندازه و بی‌اسراف تأکید نموده‌اند، به همین جهت در این تحقیق با توجه به بیانیه گام دوم به بررسی راهکارهای قرآنی رشد اقتصادی و آسیب‌های آن پرداخته‌ایم، یافته‌های تحقیق که به شیوه توصیفی تحلیلی و جمع‌آوری کتابخانه‌ای مطالب صورت گرفته حاکی از آن است که راهکارهای قرآنی رشد اقتصادی عبارت هستند از عدالت اقتصادی، تولید، نفوذناپذیری اقتصادی، فرهنگ انفاق، ادای تکالیف مالی و قناعت؛ همچنین آسیب‌های اقتصادی که باید از جامعه رفع گردند شامل موارد ذیل هستند: وابستگی اقتصادی به بیگانگان، ثروت‌اندوزی، ربا، اسراف، بیکاری و فقر.

کلیدواژه‌ها